Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Szkołę TOOLI jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Szkoła TOOLI jest profesjonalnym centrum kultury i sztuki baletowej.
 3. Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich, niniejszy Regulamin dotyczy jej rodziców, bądź prawnych opiekunów.
 5. Szkoła TOOLI zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie i w dowolnym jego punkcie.
 6. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przesłana mailowo bądź na stronie www.tooli.studio.

Kostium

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zakup kostiumu zgodnego z kolorem i fasonem przypisanym do danej grupy oraz baletek. Kostium kupujemy po podpisaniu umowy. Na pierwsze zajęcia prosimy o przyjście w wygodnym stroju (na przykład legginsy i bawełniana koszulka oraz antypoślizgowe skarpetki)

Zapisy

 1. Na zajęcia w Szkole TOOLI należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
  • telefonicznie: +48 517 300 833,
  • drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: kontakt@tooli.studio,
  • z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie https://tooli.studio/kontakt,
  • przez aplikację Messenger pisząc wiadomość prywatna do Szkoły.
 2. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko Uczesnika/i, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na które dokonywany jest zapis. W przypadku osób niepełnoletnich zapisu na zajęcia dokonują rodzice bądź prawni opiekunowie.
 3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem zajęć.
 4. Uczestnik może być dopuszczony do regularnego udziału w zajęciach prowadzonych przez Szkołę tylko i wyłącznie na podstawie zawarcia umowy o naukę w Szkole. Punkt ten nie dotyczy zajęć prowadzonych poza ogólnym planem zajęć Szkoły Baletowej, bądź pojedynczych wejść Uczestnika.

Płatności za zajęcia i nieobecności na zajęciach dla DZIECI

 1. Płatności za zajęcia uiszczana jest z góry za miesiąc. Istnieje możliwość wykupienia zajęć jednorazowych tylko raz na każdej grupie.
 2. Opłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 3. Aktualny cennik za zajęcia dla dzieci jest dostępny na stronie: https://tooli.studio/cennik. Szkoła TOOLI zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w dowolnym momencie.
 4. Na zajęciach dla dzieci obowiązuje strój taneczny składający się z body, spódniczki oraz baletek. Strój jest zapewniany przez Szkołę TOOLI. W tym celu w trakcie zapisu rodzic uiszcza jednorazową opłatę w wysokości 130 zł na konto Szkoły TOOLI.
 5. W przypadku absencji Uczestnika na zajęciach nie przewiduje się ani obniżenia kwoty za zajęcia, ani zwrotu części już wpłaconych pieniędzy, gdyż regularny udział w zajęciach jest obowiązkiem każdego Uczestnika Szkoły.
 6. W przypadku wypadania zajęć w dni ustawowo wolne od pracy karnet zostaje wydłużony o określoną liczbę zajęć.
 7. W przypadku rezygnacji z wcześniej opłaconych zajęć Szkoła TOOLI nie dokonuje zwrotu pieniędzy.
 8. Wszelkie opłaty należy dokonywać na konto:
  Indywidualna Praktyka Lekarska Konrad Jurczakowski
  Myśliwska 8b Brwinów
  NIP: 534 261 14 94
  Nr konta : 59 1140 2004 0000 3802 7943 7867
  Tytułem: Szkoła TOOLI_(imię i nazwisko Uczestnika)
  lub gotówką do rąk właściciela.

Zasady korzystania z karnetu

 1. Wykupiony karnet uprawnia do 8 zajęć w konkretnej, wcześniej wybranej grupie.
 2. Na jeden karnet może wejść tylko jedna konkretna osoba (Uczestnik).
 3. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia swojej obecności przed zajęciami u instruktora.
 4. Ważność karnetu kończy się z dniem, w którym Uczestnik wykorzystał 8 wejść.
 5. Szkoła TOOLI zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia taneczne w dowolnej chwili.
 6. Szkoła TOOLI zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i odrobienia tych zajęć w przypadku przyczyn losowych podyktowanych siłą wyższą.

Honorowanie kart partnerskich

 1. Karty partnerskie nie są honorowane w Szkole TOOLI.

Rozpoczęcie kursów

 1. Planowany (przypuszczalny) termin rozpoczęcia kursów określony jest w grafiku zajęć. Szkoła TOOLI zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu startu grupy lub zmiany dni i godzin oraz instruktora grupy.
 2. O finalnym terminie rozpoczęcia zajęć Szkoła TOOLI informuje wyłącznie osoby zapisane do grupy. Informacja przekazywana jest telefonicznie lub wiadomością SMS.

Odwołanie, przesunięcie zajęć lub rozwiązanie grupy

 1. W przypadku niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów niezależnych od Szkoły, Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy.
 2. W odwołania zajęć lub rozwiązania grupy osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:
  • zwrotu pełnej kwoty za zajęcia,
  • wykorzystania wejścia w ramach innych zajęć.

Bezpieczeństwo

 1. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w Szkole TOOLI, każdy Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.
 2. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego grupę lub od obsługi Szkoły.
 3. Na salę taneczną można wejść wyłącznie w obuwiu zamiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Szkoły TOOLI. Szkoła dokłada należytej staranności, aby przeciwdziałać nieszczęśliwym wypadkom poprzez przeprowadzanie przed każdymi zajęciami rozgrzewki.
 5. Wykupując zajęcia w Szkole Uczestnik, bądź opiekun prawny Uczestnika jednocześnie oświadcza, że nie ma przeciwskazań co do stanu zdrowia Uczestnika. Szkoła powinna dowiedzieć się o dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Szkołę.
 6. Szkoła TOOLI nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione na jej terenie (np. ubrania w szatni).
 7. Uczestnik ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez niego zajęcia.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj. Indywidualna Praktyka Lekarska Konrad Jurczakowski z siedzibą w Brwinowie. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej. 
 2. ​Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora za zgodą Uczestnika w celach związanych z uczestniczeniem w zajęciach, jak również w celach związanych realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, skarg Uczestników, tudzież zwrotu pieniędzy na konto bankowe
 3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko te odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.   Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.
 4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do końca okresu uczestniczenia w zajęciach, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
 5. ​Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie. W imieniu osób nieletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają rodzice bądź prawni opiekunowie. 
 6. Uczestnik może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw: a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO), b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),  c. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody, d. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), e. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną,  f. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). 
 7. ​W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Administratora kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej: kontakt@tooli.studio. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pozostałe postanowienia

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie Szkoły w wyniku celowego swego działania.
 2. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz Uczestnicy danej grupy.
 3. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody Instruktora jest zabronione.
 4. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, które weszły na teren Szkoły, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach. Osoby takie mogą być poproszone o opuszczenie terenu Szkoły.
 5. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do właściciela Szkoły TOOLI - Kingi Jurczakowskiej, kontakt@tooli.com.pl, +48 517 300 833.
 6. Biorąc udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na publikacje drobnych materiałów dokumentujących zajęcia na stronie www.tooli.studio  oraz na stronie Szkoły TOOLI na portalu Facebook oraz Instagram.

Koncert Końcoworoczny

Bilety wstępu są płatne również płatne dla rodzin uczestników. Bilety nie zawierają żadnej marzy pokrywają tylko część kosztów koncertu. Koszt biletu to 50 zł, ta cena moze ulec zmianie z powodu inflacji.